تجهیزات آزمایشگاهی

سانتریفیوژ

شیکر لوله

اتوکلاو

میکروسکوپ

بالا