بازسازی و بروز رسانی تجهیزات پزشکی - تعمیرات تخصصی

تبدیل چراغ های سیالتیک قدیمی به LED با بروزترین امکانات

مراحل ﺑﺎزﺳﺎزي ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ LED

رﻧﮓ آﻣﯿﺰي : اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮏ ﺿﺪﺧﺶ
ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎزوﻫﺎ : ﺑﺎزوﻫﺎي ﭼﺮاغ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﻣﺴﺘﻌﻠﮏ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ و ﺑﺎزﺳﺎزي دارﻧﺪ.
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﻠﻖ روي ﺑﺪﻧﻪ ﭼﺮاغ ﻫﺎ : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻠﻖ ﻫﺎ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺴﺘﻌﻠﮏ ﺷﺪه و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ ﺗﻌﻮﯾﺾ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﻧﺼﺐ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل : ﺣﺬف ﮐﻠﯿﺪﻫﺎي ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﺎﻣﻮش و روﺷﻦ ﮐﺮدن و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻮر ﻫﺎﻟﻮژن و ﻧﺼﺐ ﺑﺮد ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ LED جهت نمایش بار گراف نور LED و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺪت ﻧﻮر و ﻣﻮﻟﺘﯽ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻧﻮر .
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﻗﻤﺮ : ﺳﯿﻢ ﮐﺸﯽ داﺧﻞ ﻗﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه و ﺟﻬﺖ اﯾﻤﻨﯽ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ از اﺗﺼﺎﻻت اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

مراحل ﺑﺎزﺳﺎزي ﭼﺮاغ ﻫﺎي ﻫﺎﻟﻮژن و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ LED

 

 

1- ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ : ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻻﻣﭗ LED بین 000/50 ﺗﺎ 000/60 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﻻﻣﭗ ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ وﮔﺎزي 000/1 ﺗﺎ 000/5 ﺳﺎﻋﺖ میﺑﺎﺷﺪ.
2- ﺑﺎزده ﻧﻮري ﺑﺎﻻ : بازده نوری LED که مابین 120lum تا 741lum بر watt می باشد ( lum / watt ) در ﻻﻣﭗ ﻫﺎي رﺷﺘﻪ اي ﺑﯿﻦ 10lum تا 15lum بر watt می باشد .
3- زاوﯾﻪ ﻧﻮري ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل : در لامپ های LED ﻧﻮر در ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻟﻨﺰﻫﺎي ﺑﺎ زاوﯾﻪ دﻟﺨﻮاه ، ﺗﻨﻈﯿﻢ زاوﯾﻪ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﮐﺎﻣﻼً ﻗﺎﺑﻞ ﮐﻨﺘﺮل اﺳﺖ .
4- ﻣﺼﺮف ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق : لامپ های LED ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺼﺮف ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻻﻣﭗ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ دارد .

ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي LED ﺷﺮﮐﺖ تکنو طب سلامت

ﻣﺪل ﻫﺎي ﭼﺮاغ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ LED های ﭼﻨﺪ رﻧﮓ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاح اﺟﺎزه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ دﻣﺎي رﻧﮓ را در ﺣﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ، ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻫﻢ اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮرﻫﺎي ﺳﺮد و ﻫﻢ ﻧﻮرﻫﺎي ﮔﺮم وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺮاح ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﻋﻤﻞ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﺎت وﯾﮋه Fl2
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻻي ﻟﻨﺰﻫﺎي ﭼﻨﺪ وﺟﻬﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﯾﻪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻋﻔﻮﻧﺖ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺷﺪت ﻧﻮر ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ترکیب رنگ ها
این ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ LED را ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎﯾﺪﻫﺎ و ﻟﻨﺰﻫﺎي ﻧﻮري اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮ ، ﺷﺎﻧﻪ و دﺳﺖ ﺟﺮاح ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﻨﺪي ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﭘﺘﯿﮑﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود .

تغییر دمای رنگ ها
اﺳﺘﻔﺎده از رﻧﮓ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ LED اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ را در ﻃﻮل ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد . ﺟﺮاح ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺤﺖ ﺟﺮاﺣﯽ، رﻧﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ. ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭼﺮاغ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ ﻧﻮر در 4 ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ دﻣـﺎﻫﺎي 4750 ، 4250 ، 3750 ، 4000 درﺟﻪ ﮐﻠﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻ / ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺗﺮي 50000 ﺳﺎﻋﺖ LED های ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در اﯾﻦ ﭼﺮاغ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪﺑﺎ ﻻﻣﭙﻬﺎي ﻫﺎﻟﻮژن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺪاوم ﻻﻣﭙﻬﺎ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻮان ﻣﺼﺮﻓﯽ در اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺎ 50 درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ذﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼً اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در دﺳﺘﺮس ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد :
* روﺷﻦ و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﭼﺮاغ * اﯾﺠﺎد روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﻤﻘﯽ * ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪت روﺷﻨﺎﯾﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻗﺎﺑﻞ اﺗﻮﮐﻼو
ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮه ﻣﺤﺪوده ﻓﻮﮐﻮس ﭼﺮاغ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻫﻨﺪل ﻓﻮﮐﻮس ﺟﺮاح اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭼﺮاغ را دارد.

TOP