تجهیزات عمومی کارکرده

دستگاه نوار قلب

اکسیژن ساز

بالا