تجهیزات زنان و زایمان کارکرده

تخت ژنکولوژی

انواع تخت ژنکولوژی،ارولوژی،برقی ومکانیکی کارکرده

جنین یاب

انواع جنین یاب (فنون طب،ابزار جراحان ،بیستوس)

فتال مانیتورینگ

انواع فتال مانیتورینگ کارکرده(فنون طب،بایونت ،بیستوس)

بالا