تجهیزات بیمار در منزل

تخت بستری مدل BP3

بای پپ

مانیتور

تشک مواج

سی پپ

اکسیژن ساز

ساکشن پرتابل

ویلچر

پالس اکسیمتر

بالا